Gdzie szukać pomocy?

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie możesz poprosić o pomoc zaufaną osobę lub zwrócić się do właściwych służb, instytucji, organizacji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.

Zespół Ośrodków Wsparcia jest placówką udzielającą specjalistycznego poradnictwa a także całodobowego schronienia dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysu psychologicznego,  w tym przemocy domowej.

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

 • psychologa                                          
 • psychoterapeuty
 • pedagoga
 • pracownika socjalnego
 • terapeuty
 • konsultanta prawnego
 • psychiatry

Z pomocy udzielanej w Zespole Ośrodków Wsparcia klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest osobom doznającym przemocy domowej, świadkom przemocy domowej z terenu całego kraju.

Pomoc specjalistyczna dla osób doświadczających innego niż przemoc rodzaju kryzysu, udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego.

Placówka świadczy pomoc  w zakresie  całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie 18 osób.

Placówka prowadzi działania profilaktyczne i  wdraża programy

korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową.

Doświadczasz przemocy domowej i  potrzebujesz pomocy dzwoń – (23) 654 52 29

Category: Przemoc

– świadczy usługi w zakresie:

 1. Interwencyjnym poprzez:
 2. a) zapewnienie schronienia osobie doznającej przemocy domowej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach osoby doznającej przemocy domowej,
  b) ochronę osoby doznającej przemocy domowej przed osobą stosującą przemoc domową,
 3. c) udzielanie natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej,
 4. d) rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy domowej i ocena ryzyka
  w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa osoby lub jej dzieci pozostających pod jej opieką,a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a-c.
 5. Potrzeb bytowych poprzez zapewnienie:
 6. a) całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie 15 osób,
 7. b) pomieszczeń na nocleg przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej osoby doznającej przemocy domowej,
 8. c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
 9. d) ogólnodostępnych łazienek,
 10. e) miejsca do prania i suszenia,
 11. f) ogólnodostępnej kuchni,
 12. Pomocy terapeutyczno-wspomagającej poprzez:
 13. a) diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 14. b) opracowanie indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy
  domowej uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
 15. c) udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
 16. d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej,
 17. e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy domowej oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc domową,
 18. f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 19. g)  ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 20. h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

Placówka prowadzi działania profilaktyczne i  wdraża programy korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową.

Categories: Ośrodek, Przemoc

Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób
i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:

 1. a) prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta.
 2. b) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych,
 3. c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, w tym rodzinnego,
 4. d) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej
  w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.),
 5. e) udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie Ośrodka przy ulicy Słowackiego18.

Placówka upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat kryzysu
i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Ośrodek udziela pomocy osobom zagrożonym przestępstwami, które dotyczą handlu ludźmi.

Categories: Ośrodek, Przemoc

Formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy  w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia.  Służba ta interweniuje w sytuacji zagrożenia „ tu i teraz” .

W przypadku przemocy domowej funkcjonariusze Policji mogą:

 • przeprowadzić interwencję w chwili zdarzenia,
 • zatrzymać sprawcę przemocy domowej,
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy domowej,
 • zabezpieczyć dowody popełnionego przestępstwa,
 • udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy,
 • wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.

ADRESY:

 • Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława, tel. 23 654 72 00

 • Posterunek Policji w Strzegowie
  Pl. Wolności 1, 06-445 Strzegowo, tel. 23 654 73 90
 • Posterunek Policji w Szreńsku
  Pl. Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, tel. 23 654 73 80
 • Posterunek Policji w Szydłowie
  ul. Mazowiecka 62, 06 – 516 Szydłowo, tel. 23 654 73 70
 • Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej
   06-513 Wieczfnia Kościelna 48, tel. 23 654 73 60
Category: Przemoc
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo
 • wyjaśnić okoliczności czynu
 • zebrać i zabezpieczyć dowody
 • ująć sprawcę
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy domowej w postaci dozoru policji lub tymczasowego aresztu Prokuratura  jest organem, do którego można złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę.  


ADRES:          

Prokuratura Rejonowa w Mławie

   ul. Grzebskiego 10    06-500 Mława    tel. 23 654 34 19

Category: Przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w każdej gminie.

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny  lub osoby,
 • pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego  lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela pomocy finansowej formie zasiłków stałych, okresowych, żywności,
 • udziela pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,
 • udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
 • w uzasadnionych przepadkach wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem osobom doznającym przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.  w schroniskach, hotelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie  z kompetencjami policji, 
 • realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.

Category: Przemoc
 • Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart w sytuacji podejrzenia  występowania przemocy domowej.

Category: Przemoc
 • Zespół Interdyscyplinarny powołany został w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób doznających przemocy domowej. Jego członkami są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadaniem Zespołu jest podjęcie działań zamierzających do rozwiązania problemu  przemocy domowej.

ADRESY:

 • Gmina Mława

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej         

ul. Joachima Lelewela 7 ,  06-500 Mława,  tel. 23 654 36 34

 • Gmina Dzierzgowo

 Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej         

ul. T. Kościuszki ,   06-520 Dzierzgowo , tel. 23 653 32 27

 • Gmina Lipowiec Kościelny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lipowiec Kościelnym          

Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, tel. 23 655 50 28

 • Gmina Radzanów

    Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie  Radzanów

Plac Piłsudskiego 26 , 06-540 Radzanów, tel. 23 679 80 33

 • Gmina Strzegowo

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Strzegowo


ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo, tel. 23 679 42 47

 • Gmina Stupsk

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stupsk  


ul. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, tel. 23653 12 54 

 •  Gmina Szydłowo
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Szydłowo

ul. Mazowiecka 61,   06-516Szydłowo, tel. 23 655 40 19

 • Gmina Wieczfnia Kościelna
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 96 , 06-513 Wieczfnia Kościelna, tel. 23 654 05 76 00

 • Gmina Wiśniewo

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
Domowej w gminie Wiśniewo

Wiśniewo 8, 06-521 Wiśniewo, tel. 23655 70 25


Category: Przemoc
 • W placówkach ochrony zdrowia można poprosić o  udzielenie pomocy medycznej. Lekarz zobowiązany jest do wystawienia na prośbę pacjenta bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej.
 • Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza  można przedstawić w sądzie lub prokuratorze jako dowód w sprawie.
 • Ochrona zdrowia jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart.

 W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka,  ratownik medyczny) udziela osobie doznającej przemocy domowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia.

Category: Przemoc
 • Realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.
 • W ramach procedury przedstawiciel oświaty ( nauczyciel, pedagog szkolny),
 • udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia,
 • udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby doznającej przemocy domowej,
 • organizuje dostęp do pomocy medycznej jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej ,
 • diagnozuje sytuację osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności dzieci,
 • udziela informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub najbliższej osobie o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia rodziny.
Category: Przemoc
Category: Przemoc

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Dr Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 32 35 wew.236

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Lelewela 9, 06-500 Mława

tel. 23 655 28 64

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 

ul. St.Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława

tel. 23 654 33 29

kom. 508 820 753

Category: Przemoc
Category: Przemoc
Category: Przemoc

Load More