24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH
  • Realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.
  • W ramach procedury przedstawiciel oświaty ( nauczyciel, pedagog szkolny),
  • udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia,
  • udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby doznającej przemocy domowej,
  • organizuje dostęp do pomocy medycznej jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej ,
  • diagnozuje sytuację osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności dzieci,
  • udziela informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub najbliższej osobie o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia rodziny.