24 STYCZNIA 2019 | | AGNIESZKA ZYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w każdej gminie.

  • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny  lub osoby,
  • pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
  • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego  lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
  • udziela pomocy finansowej formie zasiłków stałych, okresowych, żywności,
  • udziela pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,
  • udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
  • wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
  • w uzasadnionych przepadkach wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem osobom doznającym przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.  w schroniskach, hotelach, ośrodkach,
  • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie  z kompetencjami policji, 
  • realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.